OFERTA

WZORY DRUKÓW SĄ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI ROZPORZĄDZENIAMI MENDziennik grupowych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania MEN-GWWR/2015

Opis

Dziennik zgodny z wymogami § 3 ust. 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1257) dzienniki do dokumentowania zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz rejestrowania działań Zespołu ds. wczesnego wspomagania. Odpowiednio zaprojektowana liczba stron gwarantuje, że proces wspomagania zostanie właściwie i szczegółowo zarejestrowany i będzie stanowił kompletną dokumentację pracy Zespołu oraz nauczycieli na potrzeby kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty i innych instytucji.

Pozwala na dokonanie zapisów:

ilość stron: 56
okładka: kartonowa

Pliki do pobrania:

Dziennik zespołowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych MEN-ZRW/2015

Opis

Dziennik przygotowany zgodnie z wymogami § 12 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013 r., poz. 529,). Dzienniki do dokumentowania indywidualnych i grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Odpowiednio zaprojektowana szata graficzna umożliwia rejestrowanie organizacji zajęć, jak i ich przebiegu w całym roku szkolnym. Liczba stron gwarantuje, że proces wspomagania zostanie właściwie i szczegółowo zarejestrowany i będzie stanowił kompletną dokumentację pracy Zespołu oraz nauczycieli na potrzeby kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty i innych instytucji.

„ § 12 .1 Dokumentacja zajęć obejmuje: 2) Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu lub indywidualnych zajęć dla każdego uczestnika zajęć prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola ( ...) dokumentacji."

Zaprojektowany dla 6 uczestników. Dwa wolne miejsca do wykorzystania przy zmianach składu osobowego zespołu. Umożliwia dokumentowanie chronologicznie przebiegu poszczególnych rodzajów zajęć, a nie wszystkich w cyklu tygodniowym. Taki obraz pozwoli na obserwację ciągłości działań przez każdego z osobna nauczyciela/ terapeutę.

Pozwala na dokonanie zapisów:

ilość stron: 84
okładka: kartonowa

Pliki do pobrania:

Dziennik Zajęć Świetlicy MEN-DSW/2015

Opis

Przeznaczony jest do rejestrowania zajęć prowadzonych z grupą świetlicową.

Zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 24 sierpnia 2010r zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły dokumentacji (Dz.U. z 2010 r Nr 156, poz.1047). Umożliwia odnotowywanie obecności uczniów/wychowanków na poszczególnych godzinach zajęć świetlicy, a także tematyki zajęć oraz form nadzoru pedagogicznego. Format A4, 48 stron, okładka tekturowa, dziennik drutowany.

Dziennik Zajęć Świetlicy jest jednym z dzienników innych zajęć przystosowanym do odnotowywania godzin określonych w art.42 Karty Nauczyciela zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170) - obowiązującym od 3 września 2014 r.

Pliki do pobrania:

Dziennik Zajęć Specjalistycznych MEN-DZS/2015

Opis

Umożliwia pełną dokumentację zajęć kompensacyjno- korekcyjnych, terapeutycznych i innych wskazanych w orzeczeniu pp lub zatwierdzonych przez dyrektora na wniosek wychowawcy.

Ilość stron: 52.

Pliki do pobrania:

Dziennik Zajęć Pozalekcyjnych MEN-DZP/2015

Opis

Pozwala prowadzić kompletną dokumentację zajęć

(plany pracy w I i II okresie, cele ogólne i operacyjne, tematykę zajęć, obecność uczniów, ocenę efektywności zajęć) np.

Dziennik Zajęć Pozalekcyjnym jest jednym z dzienników innych zajęć przystosowanym do odnotowywania godzin określonych w art.42 Karty Nauczyciela zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170) - obowiązującym od 3 września 2014 r.

Pliki do pobrania:

Dziennik Zajęć na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym MEN-KKZ/2015

Opis

Zgodny z przepisami § 21 ust. 3 Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych ( Dz.U. z 2012 r. poz. 186).

Umożliwia dokumentowanie:

Oprawa tekturowa sztywna, zawiera 123 stron, okładka lakierowana, klapka z nazwiskami.

Dziennik na potrzeby kursu kwalifikacyjnego trwającego powyżej 1040 godzin zajęć kształcenia zawodowego – stron 123.

Przypominamy:
Jednostki oświatowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe i inne formy kształcenia pozaszkolnego obowiązane są prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń o ukończenia każdej z form kształcenia.

Prezentujemy dodatkowo dokument znajdujący się w ofercie naszego Wydawnictwa: "Ewidencja zaświadczeń o ukończeniu kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych"

Pliki do pobrania:

Dziennik zajęć i organizacji indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych MEN-IRW/2015

Opis

Dziennik przygotowany zgodnie z wymogami § 12 ust. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim ( Dz. U. z 2013 r., poz. 529,). Dzienniki do dokumentowania indywidualnych i grupowych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim.

Odpowiednio zaprojektowana szata graficzna umożliwia rejestrowanie organizacji zajęć, jak i ich przebiegu w całym roku szkolnym. Liczba stron gwarantuje, że proces wspomagania zostanie właściwie i szczegółowo zarejestrowany i będzie stanowił kompletną dokumentację pracy Zespołu oraz nauczycieli na potrzeby kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty i innych instytucji.

„ § 12 .1 Dokumentacja zajęć obejmuje: 2) Dziennik zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla każdego zespołu lub indywidualnych zajęć dla każdego uczestnika zajęć prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola ( ...) dokumentacji."

Pozwala na dokonanie zapisów:

ilość stron: 60
okładka: kartonowa

Pliki do pobrania:

Dziennik Zajęć i Czynności Nauczyciela MEN-42KN/2015

Opis

Służy do dokumentowania zrealizowanych zajęć w ramach art. 42 ust. 2 pkt. 2 KN.

Umożliwia:

Dziennik Zajęć i Czynności Nauczyciela jest jednym z dzienników innych zajęć przystosowanym do odnotowywania godzin określonych w art.42 Karty Nauczyciela zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170) - obowiązującym od 3 września 2014 r.

Ilość stron: 40.

Pliki do pobrania:

Dziennik Wychowawcy na 3-letni cykl edukacyjny MEN-DW3/2015

Opis

Pozwala dokumentować w jednym dokumencie pracę wychowawczo-opiekuńczą wychowawcy klasowego w całym cyklu edukacyjnym ( 3 lata).

Zmiany przepisów prawa oświatowego pozwalają na jednorazowe złożenie deklaracji o udziale dziecka w nauczaniu religii/etyki, zajęciach z wychowania w rodzinie, udziale dziecka w dodatkowych zajęciach. Dlatego I część dziennika zawiera wszelkie możliwe oświadczenia woli co do organizacji procesu kształcenia. Dodatkowo przeznaczone miejsca umożliwiają wpis o zamie wcześniejszych deklaracjach.

W dzienniku można odnotować:

Prowadzenie Dziennika Wychowawcy wyeliminuje zbieranie wszelkich informacji na odrębnych kartkach! Żadna informacja nie zostanie utracona!!

Zapisy pozwalają prześledzić rozwój zespołu uczniowskiego w 3 – letnim okresie nauki, zachować ciągłość działań, nawet po zmianie wychowawcy!

Str. 148
Twarda oprawa, dziennik szyty.

Pliki do pobrania:

Dziennik Wychowawcy MEN-DW/2015

Opis

Zeszyt pozwalający rejestrować postępy uczniów, proces wychowawczy, a tym współpracę z rodzicami.

Ilość stron: 64.

Pliki do pobrania:

Dziennik Pedagoga/Psychologa MEN-DPed/2015

Opis

Umożliwia pełną dokumentację działań pedagoga/psychologa, w tym:

Ponadto można dokonać rejestru:

Pliki do pobrania:

Dziennik Nauczania Indywidualnego MEN-DNI/2015

Opis

Dostosowany do wymogów nowego Rozporządzenia MEN o nauczaniu indywidualnym, obowiązującym od 1 wrzesnia 2014 r.!

Umożliwia:

Dodatkowo przeznaczono miejsce na:

Rejestr treści nauczania od których nauczyciel odstępuje stanowi pisemną formę wniosku nauczyciela o zmianę układu treści w programie nauczania (spełnia wymóg nowego rozporządzenia)!

format: A4, stron 48, okładka tekturowa, usztywniana, laminowana

Pliki do pobrania:

Dziennik Indywidualnych zajęć i organizacji wczesnego wspomagania MEN-IWWR/2015

Opis

Dziennik przygotowany zgodnie z wymogami § 3 ust. 5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 października 2013 r. w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1257).
Dzienniki do dokumentowania zajęć prowadzonych w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz rejestrowania działań Zespołu ds. wczesnego wspomagania.

Odpowiednio zaprojektowana liczba stron gwarantuje, że proces wspomagania zostanie właściwie i szczegółowo zarejestrowany, będzie stanowił kompletną dokumentację pracy Zespołu oraz nauczycieli na potrzeby kontroli w ramach nadzoru pedagogicznego kuratorium oświaty i innych instytucji.

Pozwala na dokonanie zapisów:

ilość stron: 44
okładka: kartonowa

Pliki do pobrania:

Dziennik Lekcyjny dla Gimnazjum MEN-IV/2015

Opis

Umożliwia kompletne dokumentowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego we wszystkich klasach gimnazjalnych.

Zawiera dodatkowo rubryki przeznaczone na:

Nowe wydanie dziennika! Dzienniki drukowane i oprawiane w firmie Intro-Druk w Koszalinie.

Więcej miejsca na oceny cząstkowe.
Zmienione zapisy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Dodatkowe strony na uwagi nauczyciela.
Na każdy przedmiot przewidziane są dwie strony.
Oprawa twarda, dziennik szyty ręcznie, różne kolory opraw.
Przewidziany na 43 tygodnie zajęć edukacyjnych.

Pliki do pobrania:

Dziennik Lekcyjny dla Klas Ponadgimnazjalnych MEN-V/2015

Opis

Umożliwia kompletne dokumentowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego we wszystkich klasach szkoły ponadgimnazjalnej (LO,tech. ZSZ).

Zawiera dodatkowo rubryki przeznaczone na:

Nowe wydanie dziennika!

Więcej miejsca na oceny cząstkowe.
Zmienione zapisy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Dodatkowe strony na uwagi nauczyciela.
Na każdy przedmiot przewidziane są dwie strony.
Oprawa twarda, dziennik szyty ręcznie, różne kolory opraw - zielony, zółty, bordowy, niebieski.
Dziewięć godzin lekcyjnych każdego dnia.
Przewidziany na 43 tygodnie zajęć edukacyjnych.

Dzienniki drukowane i oprawiane w firmie Intro-Druk w Koszalinie.

Pliki do pobrania:

Dziennik Lekcyjny dla Szkoły Podstawowej IV-VI MEN-III/2015

Opis

Umożliwia kompletne dokumentowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego we wszystkich klasach szkoły podstawowej.

Zawiera dodatkowo rubryki przeznaczone na:

Nowe wydanie dziennika! Dzienniki drukowane i oprawiane w firmie Intro-Druk w Koszalinie.

Więcej miejsca na oceny cząstkowe.
Zmienione zapisy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Dodatkowe strony na uwagi nauczyciela.
Na każdy przedmiot przewidziane są dwie strony.
Oprawa twarda, dziennik szyty ręcznie, różne kolory opraw.
Przewidziany na 43 tygodnie zajęć edukacyjnych.

Pliki do pobrania:

Dziennik Lekcyjny Edukacja Wczesnoszkolna dla klas I-III Szkoły Podstawowej MEN-II/2015

Opis

Dziennik pozwalający na pełne dokumentowanie przebiegu i organizacji procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego, a także na wpisanie:

Oprawa twarda, dziennik szyty ręcznie. Przewidziany na 42 tygodnie zajęć edukacyjnych. Ilość stron: 209.

Druk i oprawę wykonuje Pracownia Poligraficzno-Introligatorska Intro-Druk z Koszalina.

Pliki do pobrania:

Dziennik Lekcyjny Nauczyciela MEN-VI/2015

Opis

Rekomendowany dla nauczycieli W-f, j.obcych oraz zajęć, na których dokonano podziału na grupy.

Zeszyt pozwalający pedagogom rejestrować postępy uczniów i proces dydaktyczny.

Twarda oprawa, dziennik szyty ręcznie. Ilość stron: 172.

Nowe wydanie dziennika! Dzienniki drukowane i oprawiane w firmie Intro-Druk w Koszalinie.
Więcej miejsca na oceny cząstkowe.
Miejsce na zapisy dotyczące uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Monitorowanie realizacji planu nauczania i podstawy programowej.

Pliki do pobrania:

Dziennik Zajęć Przedszkola MEN-I/2015

Opis

Dziennik Zajęć Przedszkola umożliwia dokumentowanie pracy edukacyjnej w każdym oddziale przedszkola.

Daje możliwość:

Ilość stron: 233.

Dostępne kolory: czerwony, niebieski, zielony i żółty.

Pliki do pobrania:

Ewidencja Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia MEN-KIPU/2015

Opis

Umożliwia rejestrowanie wydanych oryginałów KIPU oraz zgody rodziców/prawnych opiekunów na przekazanie kopii do innej szkoły z jednoczesnym wpisaniem do rejestru:

Format A4, stron 50, okładka sztywna z opisanym grzbietem

Pliki do pobrania:

Ewidencja Zaświadczeń o ukończeniu kształcenia zawodowego w formach pozaszkolnych MEN-EKKZ/2015

Opis

Jednostki oświatowe prowadzące kwalifikacyjne kursy zawodowe i inne formy kształcenia pozaszkolnego obowiązane są prowadzić rejestr wydanych zaświadczeń o ukończenia każdej z form kształcenia.

Dokument - „Ewidencja zaświadczeń” opracowany został zgodnie z §21 ust.5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 stycznia 2012r. w sprawie kształcenia w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012r. poz. 186) i pozwala na wpisanie:

Okładka sztywna, lakierowana, dokument zawiera 62 obustronnie drukowanych stron. Umożliwia wpisanie 580 pozycji.

Pliki do pobrania:

Księga Kontroli Wewnętrznej MEN-KKW/2015

Opis

Umożliwia chronologiczną rejestrację przeprowadzonych kontroli wewnętrznych w placówce oświatowej z zakresu: dyscypliny pracy, nadzoru pedagogicznego, zdarzeń gospodarczych i księgowych.
W księdze rejestruje się:

Księga Zastępstw MEN-KZ/2015

Opis

Umożliwia czytelny zapis organizacji pracy szkoły w poszczególnych dniach tj. rejestr zastępstw w poszczególnych klasach i na godzinach lekcyjnych, formy zagospodarowania klasy, w przypadku braku możliwości przydziału zastępstwa, wykaz klas będących poza szkołą (wyjścia do kina, wycieczki) oraz zestawienie nauczycieli, którzy pozostają do dyspozycji dyrektora placówki, w czasie, gdy zajęcia w klasie nie odbywają się.

Jeden dzień pracy szkoły opisuje się na dwóch stronach A4. Oprawa twarda, dokument szyty ręcznie. Ilość stron: 160

Pliki do pobrania:

Organizacja Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN-OPPP/2015

Opis

Suplement do Dziennika Wychowawcy umożliwia rejestrowanie działań wychowawcy oddziału w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom:

Dziennik dostosowany do dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013., poz.532).

Pliki do pobrania:

Rejestr Upoważnień MEN-RU/2015

Opis

Pozwala na rejestrowanie w ujęciu chronologicznym wydanych upoważnień i pełnomocnictw o charakterze bieżącym przez dyrektora placówki wraz z:

Prowadzenie rejestru upoważnień o charakterze bieżącym spełnia wymóg IV standardu Kontroli Zarządczej.

100 stron, miękka okładka

Wykonanie: AGINUS